Zorglandbouw: terugblik en blik vooruit

Afgelopen dinsdag vond de Dag van de Zorglandbouw plaats in Apeldoorn. De Taskforce Multifunctionele Landbouw was vanaf de start nauw bij dit initiatief betrokken. Bij deze een terugblik en een blik vooruit. Door Maarten Fischer.

Aandacht voor landbouw en zorg

De opkomst was ongekend hoog. Hoewel we daar als organisatoren wel op hadden gehoopt was dit toch een bevestiging dat het initiatief werd gewaardeerd. Voor boeren blijkt het vaak lastig te zijn om de boel de boel te laten. Een dag als deze moet echt de moeite waard zijn voor ze, willen ze er een hele dag hun erf voor in de steek laten. De hoge opkomst juist onder deze doelgroep geeft aan dat we in onze opzet geslaagd zijn. Veel koppels bezochten samen de dag en creëerden hierdoor ruimte om onderling op hun werk te reflecteren. Ook dat is iets dat we erg belangrijk vinden.

Hoewel je als organisatoren altijd punten voor verbetering ziet was de dag wat mij betreft erg succesvol. De deelnemers leken veel gebruik te maken van de vele mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Daarmee is alvast één van de doelen bereikt: verbindingen leggen tussen mensen en organisaties, ruimte te bieden voor zinnig contact tussen al die partijen.

Het programma vermeldde een aantal grote namen en behandelde grote punten. Hiermee konden we een breed publiek trekken, maar het creëert ook meteen een stukje zelfvertrouwen binnen de sector.

Verder werd buiten de conferentie om door diverse media aandacht besteed aan het onderwerp landbouw en zorg. ‘s Ochtends via een Radio 1 uitzending en ‘s avonds nog eens via het RTL nieuws. Ook die aandacht onder een breder publiek stemt tevreden.

Veranderende wetgeving en financiering

Veel interesse was er met name voor de workshops die aandacht besteedden aan vraagstukken rondom kwaliteit en rondom de vernieuwde wetgeving en financiering. De twee workshops (van de twintig) die zich op dit laatste onderwerp richtten, hadden samen zelfs 250 deelnemers – de helft van alle bezoekers van de dag.

De aanwezigheid van diverse mensen vanuit de overheid, zowel vanuit het ministerie van VWS als van LNV, was een mooie gelegenheid om een vuist te maken. De veranderingen in de wetgeving hebben gevolg voor zorgboeren. Dit is goed duidelijk geworden. Zo’n volle zaal geeft de zaak nog eens extra gewicht. Een helder signaal aan de Kamerleden.

In feite is het draagvlak voor landbouw en zorg binnen de rijksoverheid vrij dun. Er zijn in totaal maar een paar mensen binnen de beide ministeries die zich bezighouden met landbouw en zorg, en ook zij hebben nog vele andere dossiers in hun portefeuille die hun aandacht vragen. Hopelijk heeft deze dag ook geleid tot een verbeterde intersectorale samenwerking. Als Taskforce zullen we ook zeker de vinger aan de pols houden.

Landbouw als zorgverlener

De landbouw als zorgverlener heeft onder meer als voordeel dat zij erg flexibel is, zeker in vergelijking tot de reguliere zorginstellingen. De zorgboerderij kan plaats bieden aan verschillende doelgroepen, van verschillende financieringsbronnen. De capaciteit kan vrij snel worden aangepast aan de behoefte vanuit de zorg of de wensen vanuit de zorgboer.

Maar er is nog wel veel werk aan de winkel. Zorgboerderijen maken al wel deel uit van de zorg, maar staan nog niet goed op de radar van bijvoorbeeld cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Bart Jan Krouwel (o.a. mede-oprichter Triodosbank en oud directeur MVO van de Rabobank) is bezig met het opzetten van een adviesorgaan dat de sector kan helpen zich beter op de kaart te zetten in termen van zorgverlening.

Potentieel

Er is ontzettend veel potentieel voor samenwerking tussen allerlei partijen rondom landbouw en zorg, onder andere rondom nieuwe product-markt combinaties (zoals 24-uurs zorg voor dementerenden). Dat soort mogelijkheden werden afgelopen dinsdag nog eens extra zichtbaar. Maar die nieuwe verbindingen moeten nu ook ergens structureel beslag krijgen. Kansen en verantwoordelijkheden om dit voor elkaar te krijgen liggen voor een groot deel bij de partijen binnen die sectoren zelf. Ik hoop dat de Stichting Verenigde Zorgboeren hier een coördinerende rol in zal spelen. Maar ik wil ook nogmaals mijn respect uiten richting de initiatieven die er al gaande zijn in de regio’s, richting de mensen die zich actief inzetten voor de verdere ontwikkeling van de landbouw en zorg. Ik hoop dat die mensen elkaar op deze dag ook hebben kunnen inspireren. Tegen die mensen zou ik ook willen zeggen: Ga niet wachten op volgende stappen van de overheid, maar ga door met die initiatieven. Dat is wat de sector nodig heeft.

(foto door Marieke Koot)

Dag van de Zorglandbouw – ’t Paradijs

Gisteren, dinsdag 21 april 2009, vond in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. Op dit en andere weblogs verschillende impressies.

IJsbrand Snoeij van zorgboerderij ’t Paradijs in Barneveld houdt een mooie visuele presentatie over het werk en achterliggende inspiratiebronnen voor het werk dat hij, zijn partner en vele anderen doen op de zorgboerderij. Hij legt veel nadruk op het betrekken van de lokale gemeenschap bij het werk. Door het aantrekken van vrijwilligers, door het openstaan voor bezoekers aan de boerderij en mensen in de boerderijwinkel, en bijvoorbeeld ook door met de cliënten het contact te zoeken naar buiten toe.

Een mooie anekdote over een groep autistische kinderen die een Barneveldse kerkdienst bezoekt illustreert dit verhaal. Wanneer de collectezak door de rijen wordt doorgegeven en bij de jonge kerkgasten uit komt, wordt er door één van de kinderen luidkeels voorgesteld dat zij deze buit wel onderling kunnen verdelen. En even later, wanneer de predikant in het gebed praat over eenzamen in de samenleving, die soms niet eens meer doorhebben welke dag van de week het eigenlijk is, weet één van de kinderen hem te helpen en roept “zondag, natuurlijk!”. Al met al een ietwat ander Paradijs dan doorgaans in de kerkdienst ter sprake komt. Maar wat autisme is, daar hebben de kerkleden nu wel een iets beter idee van. (Ook nadat verschillende van hen, inclusief de dominee, naderhand de boerderij een bezoek brachten.)

Dag van de Zorglandbouw – Een waar afkortingenfestijn

Gisteren, dinsdag 21 april 2009, vond in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. Op dit en andere weblogs verschillende impressies.

Mensen vanuit landbouw die zich voor het eerst op het vlak van de zorg begeven doen er goed aan een zakwoordenboekje zorg-jargon bij zich te houden. AWBZ, WMO, PGB, ZZP, in gesprekken over zorglandbouw vliegen de afkortingen je al snel om de oren. Zo ook tijdens vrijwel alle sessies gisteren, zowel plenair als parallel. Weten waar de afkortingen voor staan is dan slechts een beginnetje. Weten wat de meest recente ontwikkelingen zijn in de wet en regelgeving en hoe deze van invloed zijn op de zorg die kan worden gegeven aan mensen op een zorgboerderij, dat is een tweede. En daar heeft menig zorgboer dan ook een grote kluif aan. Zeker omdat het up-to-date houden van deze kennis gedaan moet worden naast het dagelijkse runnen van de zorgboerderij. Samenwerken om die kennis op peil te houden is dan ook het advies vanuit verschillende hoeken.

Enkele uitspraken en adviezen van verschillende sprekers:

  • Het kabinet wil onbeheerste groei van de persoonsgebonden budgetten (PGB) indammen en beheersbaar maken – maar de PGB blijft! (Bas Leerink – Menzis)
  • Het is een misverstand dat er bezuinigd wordt op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het totale budget voor de AWBZ is zelfs in omzet gestegen. (Iris van Bennekom – VWS)
  • Recente ontwikkelingen rondom Zorgzwaartebekostiging en de bijbehorende Zorgzwaarte pakketten (ZZP) zijn doorgevoerd om cliënten meer vrijheid te geven om bij verschillende aanbieders zorg te halen. Dit kan er wel toe leiden dat grotere zorginstellingen eisen gaat stellen aan de afname van hun producten, om zo te voorkomen dat hun klanten gaan shoppen. (Iris van Bennekom – VWS)
  • Gemeentelijke budgetverstrekking via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een dienst, geen verplichting. Een gemeente kan dus aangeven dat er geen budget is voor een initiatief waarvoor een zorgboer financiële steun vraagt. Dat neemt niet weg dat de WMO wel een wet is die gemeenten verplicht zich ervoor in te zetten alle mensen kunnen meedoen in de maatschappij. (Alweer: Iris van Bennekom – VWS)
  • Naast WMO gelden hebben gemeenten de beschikking over participatiebudgetten. Maak hiervan gebruik! Dit kan wanneer de geleverde zorg op de zorgboerderij ook onder het kopje re-integratie en arbeidsparticipatie zou kunnen vallen, ook bijvoorbeeld bij jonge schoolverlaters. (Jan de Vries – Tweede Kamerlid CDA.)
  • MEE is de aangewezen organisatie om mensen met een beperking verder te helpen met hun vragen rondom WMO, AWBZ en ZZPs, en om te helpen bij problemen met gemeenten en ziektekostenverzekeraars. (En nog een keertje: Iris van Bennekom – VWS)

Helder? Of werd er om de zaken heengepraat? Waar moeten kamerleden, verzekeraar en ministeries volgens u zeker nog opvolging aan geven? Klik op de titel van dit bericht en laat een reactie achter onderaan de pagina.

Dag van de Zorglandbouw – Globaal verslag

Netwerken in de zonGisteren, dinsdag 21 april 2009, vond in Apeldoorn de Dag van de Zorglandbouw plaats. De deelnemerslijst telde zo’n 570 mensen. Uit de zorg, uit de (zorg)landbouw, en een heleboel overige mensen die tegen de zorglandbouw sector aanschurken en in min of meerdere mate een bijdrage proberen te leveren aan individuele initiatieven of juist de ontwikkeling van de sector in bredere zin. Hieronder een verslag van enkele van de gebeurtenissen en gesprekken in Apeldoorn.

Zichtbaarheid aanbod

Na een openingswoord door Maarten Fischer (Taskforce Multifunctionele Landbouw) nemen we meteen een kijkje in de zorglandbouw praktijk doormiddel van een interview met een zorgboerin (Hetty), één van haar oud-deelnemers (Dyon) en zijn vader (Ed).

Vóór Dyon’s deelname aan de zorgboerderij hadden zijn ouders niet eerder van dit soort mogelijkheden gehoord. “Maar”, zegt vader Ed, “wat heb je ermee te doen, als je je eigen leven leidt”. Een interessante start van de dag en een thema dat terugkwam in diverse workshops: Hoe maak je zorgboerderijen beter zichtbaar in het zorgaanbod waaruit cliënten en hun vertegenwoordigers hun keuze kunnen maken? Ook de bekendheid onder de zorgbemiddelaars die mensen door kunnen verwijzen hoort daarbij.

Gezondheidszorg is nog vooral ziekenzorg

Spreker Bas Leerink (Lid Raad van Bestuur – Menzis en lid van de stuurgroep van de Taskforce) is goed op de hoogte van wat het publiek graag wil horen. Hij benadrukt de missie van non-profit zorgverzekeraar Menzis, namelijk om het welzijn van de klanten te bevorderen. “Gezondheidszorg in Nederland is op dit moment vooral ziekenzorg.” Menzis wil dat breder trekken. Er zorg voor dragen dat mensen (of specifiek gezegd ‘menzen’ – de klanten van Menzis) zich wel voelen dus. En dat is precies een van de uitgangspunten en een kernwaarde van zorglandbouw. Op de zorgboerderij wordt zichtbaar wat men wél kan doen en niet zozeer de nadruk gelegd op waar men niet (meer) toe instaat is.

Kwaliteit

Hoewel er verschillende keren wordt genoemd dat er “een kwaliteitssysteem voor zorglandbouw moet komen” bestaat een dergelijk systeem al enkele jaren. Mieke van Dragt, voorzitter van de nieuw opgerichte Stichting Verenigde Zorgboeren is een van de panelleden die aan het eind van de ochtend door de dagvoorzitter worden geïnterviewd. Zij geeft aan dat juist het bestaande kwaliteitssysteem, dat ontwikkeld werd door het Steunpunt Landbouw en Zorg, een belangrijke reden was voor de oprichting van de nieuwe Stichting. Zo’n systeem verloren laten gaan zou erg jammer zijn. De komende tijd zal gekeken worden of en hoe het bestaande systeem verbeterd kan worden. Welke kant dit precies op zal gaan is niet duidelijk. Dat je als zorgboer inzichtelijk moet maken wat de kwaliteit is van het werk dat je levert is voor iedereen helder. Of een HKZ systeem de manier is waarop zorgboeren dit kunnen doen is de vraag. Belangrijker is wellicht dat het systeem dat gebruikt wordt ook wordt erkend door verschillende partijen die bij de sector betrokken zijn. Maar, Mieke benadrukt ook: “Kwaliteit is een middel, geen doel. Dat wordt nog wel eens uit het oog verloren.” Applaus uit de zaal volgt.

Opleiding en achtergrond

Wanneer de panelleden zich even weten te ontworstelen aan de vragenlijst van de dagvoorzitter wordt er kort gediscussieerd over de opleiding en achtergrondkennis die een zorgboer nodig heeft om bepaalde doelgroepen (zoals autisten) op de boerderij te ontvangen. Wat kernpunten:

  • Je moet de functie van zorgboer niet verwarren met die van hulpverlener. Deelnemers op de boerderij die behoefte hebben aan professionele ondersteuning moeten die kunnen krijgen van een deskundige. Dit kan een begeleider zijn die vanuit de zorginstelling meekomt naar de boerderij (voorbeeld Amarant, Noord-Brabant) of iemand die bereikbaar is in geval van nood (voorbeeld Arkin, Amsterdam).
  • Een zorgboer moet enige kennis van zaken bezitten over de doelgroep aan wie hij/zij een plek biedt op de boerderij. Mensen komen niet voor niets naar de zorgboerderij. Zij hebben elk een eigen verhaal en eigen mogelijkheden en beperkingen. Hier moet je als boer mee om weten te gaan. Netwerken in de zonEen beroepsopleiding of cursussen kunnen daarbij een basis leggen. Intervisie tussen mensen in de zorglandbouw sector onderling kan een grote bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid op dit punt.

Samenwerking

“Betere samenwerking” is een oproep die de hele dag door klinkt. Zeker geen nieuw geluid. De sector lijkt flink in beweging. Groepen zorgboeren verdiepen zich in verbeterde onderlinge samenwerking om als groep kennis over wetgeving en financiering te vergaren en een gezamenlijk dienstenaanbod naar klant toe te presenteren. Zo blijven individuele zorgboeren flexibel in het leveren van kleinschalige zorg, maar zijn ze tegelijk een sterkere partner in gesprek met andere partijen, van zorginstelling tot overheid tot verzekeraar.

Aan de Dag van de Zorglandbouw zal het in elk geval niet liggen. Met een paar honderd aanwezigen bij elkaar zijn er mogelijkheden voor samenwerking te over.